Posted by: krunugool | พฤษภาคม 9, 2012

สื่อการเรียนการสอน

สื่อ  หมายถึง  วิวัฒนาการการเรียนการสอนที่เน้นความง่ายต่อการเข้าใจของผู้เรียน  เพราะสื่อจะรวมทั้งคำว่า “ทฤษฎี” และ “ปฏิบัติ” เข้าด้วยกันจึงทำให้ผู้เรียนเห็นภาพประกอบไปด้วย   และทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มที่  เพราะว่าสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าใจในบทเรียนและช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้    ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สอนควรเอาใจใส่  พิถีพิถันในการเลือกให้แก่ผู้เรียน  หรือสภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน   และตระหนักถึงความสำคัญของสื่อการเรียนการสอนว่าเป็นสิ่งสำสำคัญ  เป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถบูรณาการให้เข้ากับหลากหลายวิชาได้

ผู้เรียนจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ  และจะต้องมีเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ผู้สอนจะต้องมีความหลากหลายในการสอนและหาเทคนิควิธีหรือนวัตกรรมสื่อใหม่ ๆ มาใช้ควบคู่กับการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชานั้นและสามารถนำมาประยุกต์ใช้และเกิดทักษะทางด้านกระบวนการคิดที่จะนำไปใช้บูรณาการกับหลากหลายสาระวิชา

บทบาทของสื่อการสอน   คือ   สื่อจะทำให้ครูมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น เพราะมีความหลากหลาย  และน่าสนใจ  สื่อยังเป็นสิ่งที่ใช้พัฒนาผู้เรียนได้  ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์  เรียนรู้อย่างชัดเจน   และทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้นด้วย

สื่อการสอน   มี  4  ประเภท  คือ  สื่อวัสดุ   สื่ออุปกรณ์   สื่อเทคนิคหรือวิธีการ  และ สื่อคอมพิวเตอร์

ดังนั้นจึงสรุปว่าการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการเรียนการสอน หรือการเตรียมสื่อที่ดีนั้นสำคัญมาก  เพราะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจที่จะใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดตามความสามารถของแต่ละคน  และสามารถเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปเรียนรู้ได้ทุกที่และตลอดเวลา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: